นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยหลัง การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ว่า ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.... ตามที่ ศธ.เสนอ เป็นร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ที่แก้ไขจาก พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2482

         โดยเพิ่มโทษแก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิสวมเครื่องแบบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากเดิมที่มีโทษปรับแค่ 200 บาท ส่วนเครื่องแบบนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละมหาวิทยาลัย หลังจากนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาจะตรวจทานถ้อยคำ ก่อนนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

         สำหรับ พ.ร.บ.ดังกล่าวปรับปรุงมาจากเก่าพ.ร.บ.ฉบับเก่า เนื่องจากปัจจุบันนิสิต นักศึกษาหญิงนิยมแต่งกายตามแฟชั่นโดยไม่เหมาะสมมากขึ้น ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอมาตรการเพิ่มโทษดังกล่าว

 
   
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ในงานสัปดาห์วิทยาศาาสตร์ ประจำปี 2550 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

SITEMAP