อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะผุ้จัดทำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

         อาจารย์ชัยมงคล เทพวงษ์

คณะผู้จัดทำ

           นายอนุรักษ์   บุญน้อย นักเรียนชั้น ม. 6/1
           นางสาววิไลลักษณ์   ฤทธิ์มหันต์ นักเรียนชั้น ม. 6/1
           นางสาวณัฏฐณิชา  สาติบุตร นักเรียนชั้น ม. 5/1

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 
   
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ในงานสัปดาห์วิทยาศาาสตร์ ประจำปี 2550 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

SITEMAP