1. เด็กหญิงวรรณวิไล เทพวงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ แสวัง

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ชัยมงคล เทพวงษ์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมือง จังหวัดนครสวรรค์ (www.nmm.ac.th)

   
       
     
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1
การแข่งขัน Web Site ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2550 ภาคเหนือ
   
SITEMAP