คณะสีภูพานประกอบด้วยนักเรียนในชั้นเรียนต่างๆ จำนวน 10 ห้องเรียน ดังนี้ (สามารถคลิกที่ชั้นเพื่อเข้าชมรูปภาพและรายชื่อนักเรียนห้องต่างๆได้)


มัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
มัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
 

SITEMAP