มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 มี นักเรียนชาย 23 คน นักเรียนหญิง 22 คน มีดังนี้
นาย สุพจน์ ปิยะภาค
นาย นพสิทธ์ เหมือนสังข์
นาย เกชา ฤทธิรงค์
นาย สรรเพชญ ขวัญพุทโธ
นาย สุริยะ จันน้อย
นาย วุฒิชัย รัตนมณีพันธ์
นาย วุฒิชัย เข็มคง
นาย ธวัชชัย เสือนิล
นาย มารุต อินทรเขตการ
นาย อานนท์ จายไธสง
นาย พัฒนา ชัยชนะ
นาย กฤษฎา หล้าดิ
นาย เกียรติยศ ชังชั่ว
นาย จิตพัฒน์ พันธุรัตน์
นาย ณรงค์เดช อินทร์เขียว
นาย ทิวากร เศรษฐพงศ์
นาย ธนภัทร ปั้นชูศรี
นาย ธนวัต ทองสุขดี
นาย มนัส จูงตระกูลรัตน์
นาย วิษณุ พู่แส
นาย อติชาต ทัมทิมโต
นาย อภิชัย พากฎิพัทธ์
นาย กิตติศัพท์ จันทรประสาท

น.ส.สุภาดา คำแก้ว
น.ส.มณีรัตน์ คงหอม
น.ส.อรณี ชมชาติ
น.ส.ศรีสุดา สมบูรณ์
น.ส.ปัทมาภรณ์ วิทูร
น.ส.กาญจนา ปั่นพุด
น.ส.จิราภรณ์ รอดเจริญ
น.ส.จิราภา ผึ่งสะอาด
น.ส.ฐิตินันท์ เวลุวันนัย
น.ส.ธนวรรณ พูลเพิ่ม
น.ส.นิศาพร ทองสุคนธ์
น.ส.พัชรินทร์ เกตุธานี
น.ส.ภมรสรรณ โภชกรณ์
น.ส.ลลิตา มะโน
น.ส.วันวิสาห์ ขาวเอี่ยม
น.ส.ศิริลักษณ์ คล้ายพันธ์
น.ส.ศุภรัตน์ ไวยพัฒน์
น.ส.สุนทราภรณ์ อุทัยรัตน์
น.ส.อรวรรณ กาจธัญกรณ์
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 1
SITEMAP