นายเจน จันทร์แสง
ประธานกรรมการคณะสีภูพิงค์

นายชูชาติ พงค์โสภี
รองประธานกรรมการ คณะสีภูพิงค์

นางวารุณี คันซอทอง
เลขานุการ , สวัสดิการ

นางวราภรณ์ สะอาด
เหรัญญิก ,ควบคุมกีฬาวิ่งเปรี้ยว

นางเรณู ปรมัตถ์สกุล
สวัสดิการและให้คำแนะนำ

นางริศา ปรัชญาสกุล
พยาบาล , ควบคุมกรีฑา

นางลัดดา จันทร์แสง
พยาบาล , ควบคุมอัฒจรรย์

นายพิสิฐ เจนธัญกรณ์
อาจารย์คุมกีฬาฟุตบอล

นายอำนาจ สัลลวิทย์
อาจารย์คุมกีฬาบาสเกตบอล

นายสำเริง จันทร์ทอง
อาจารย์คุมกีฬาวอลเล่ย์บอล

นายสุระ จิตต์ปลื้ม
อาจารย์ควบคุมกีฬาเทเบิลเทนนิส


นางพราหมณ์พันธ์ ชาติสุทธิ์
อาจารย์คุมกีฬาเปตอง

นางสาวจรรยา ฤทธิ์ลอย
ควบคุมกีฬาวิ่งเปรี้ยว

นางธัญญาทิพย์ สัจจารีรัตน์
ควบคุมเพลงเชียร์ ลีดเดอร์


น.ส.วรรณพร มาพิจารณ์
อาจารย์คุมการฝึกซ้อมพาเหรด

น.ส.พะเยาว์ นิติพงศ์สุวรรณ
อาจารย์คุมการฝึกซ้อมพาเหรด

นายโกเมศ ทังสุพานิช
ควบคุมการจัดทำเวปไซต์
   
   
   
   

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 1
SITEMAP