นายปิยชาติ อ้นสุวรรรณ
ประธานกรรมการ                   นายกนก    บุญญานุสรณ์                    นางเฉลิมจิตร   สุขแสงดาว
                      รองประธานกรรมการ                                   สวัสดิการ


  

           นางวัลวลีย์ กมลสินธุ์                     นางกนกวรรณ ตันวิสุทธิ์
                   สวัสดิการ                                         พยาบาล
นางอาทีวร ใจการุณ
เหรัญญิก

 

                                                                                                
   
     
   

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยคณะสีไกลกังวล  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
               อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

   

 

 

 

SITEMAP