1.ด.ช.วิทยา ทาฟู
2.ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเพ็ญ
3.ด.ช.นรินทร์ วันจันทร์
4.ด.ช.กายเพชร หมื่นชำนาญ
5.ด.ช.คงศักดิ์ หนูโพธิ์
6.ด.ช.ณัฐชนน โพธิ์คำ
7.ด.ช.ณัฐพล แข็งธัญญกิจ
8.ด.ช.ทศวรรษ วงษ์จีน
9.ด.ช.ทิปกร โฉมศรี
10.ด.ช.ธนพนธ์ แย้มแสน
11.ด.ช.นพดล มุรินทร
12.ด.ช.ปราโมทย์
13.ด.ช.ปรีดา ครุฑกลั่น
14.ด.ช.พฤทธิ์ ช่างเป็น
15.ด.ช.พีระชัย แตงน้อย
16.ด.ช.วชิรวิทย์ ยอดนิน
17.ด.ช.วรันต์พงษ์ ไพรบึง
18.ด.ช.วิโรจน์ ดินแดง
19.ด.ช.ศรันย์ แสงแย้ม
20.ด.ช.สุทธวีร์ พัฒโนทัย
21.ด.ช.สุทธิพร จัดเกษกรณ์
22.ด.ช.อนันตชัย ทองพราย
23.ด.ช.อภิรักษ์ แก้วชั่ง
24.ด.ญ.กนกนันท์ แป้นไพศาล
25.ด.ญ.แคทรียา อินทร์ชูเดช
26.ด.ญ.ธนิษฐา สีหา
27.ด.ญ.นรินทิพย์ ศาสตร์สุโข
28.ด.ญ.ปฏิญา ด้วงชื่น
29.ด.ญ.พิไลวรรณ อยู่สิริ
30.ด.ญ.เพชรกาญจน์ ธนศักดิ์รุ่งเรือง
31.ด.ญ.เพ็ญนภา มั่นเหมาะ
32.ด.ญ.ยุวดี พรหมวิรัตน์
33.ด.ญ.วราภรณ์ ไกรสังข์
34.ด.ญ.วัลลภา ด่วนชะเอม
35.ด.ญ.ศิวพร โพธิ์อ่อน
36.ด.ญ.ศุภนิดา ภู่ขาว
37.ด.ญ. สุทธิดา ยังมาก
38.ด.ญ.สุรีรัตน์ เติมทวีทรัพย์
39.ด.ญ.สุวนันท์ อยู่งาม
40.ด.ญ.เสาวลักษณ์ สุขสำราญ


                                                  ถอยกลับ
   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยคณะสีไกลกังวลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   

 

 

 

SITEMAP