1.ด.ช.พัฒน์พงษ์ วีระหงษ์
2.ด.ช.สายน้ำ แสงน้อย
3.ด.ช.อภิวัฒน์ บุยเกิด
4.ด.ช.เจตน์ดนัย ไร่นุ่น
5.ด.ช.กิจนิวัฒน์ มั่นโพธิ์
6.ด.ช.ชัยณรงค์ ลอพิจิตร
7.ด.ช.ชัยวัฒน์ ราชนู
8.ด.ช.ณัฐวุฒิ โชติศรี
9.ด.ช.ธนยุต อบสินธ์
10.ด.ช.ธีรพล เพชรช่อ
11.ด.ช.พิทยา พัทวี
12.ด.ช.ภาคภูมิ มาขุนทศ
13.ด.ช.วรวิทย์ สาธุการ
14.ด.ช.วิทวัส ทรัพย์ขำ
15.ด.ช.สกล ศรีจันทร์
16.ด.ช.สุวรรณ คำมณี
17.ด.ช.อธิวัฒน์ สวัสดี
18.ด.ช.อุเทน นาคง
19.ด.ช.วงศกร คงบา
20.ด.ญ.วันทนา โอแจ่ม
21.ด.ญ.เกษรา พุ่มไพจิตร
22.ด.ญ.เจริญศรี เจริญสุข
23.ด.ญ.ขวัญฤดี ปานนาค
24.ด.ญ.ดวงพร พุ่มทอง
25.ด.ญ.ทิพย์วรรณ บุญประเสริฐ
26.ด.ญ.นภาพร อินทร์เลี้ยง
27.ด.ญ.น้ำฝน กลิ่นทิพย์
28.ด.ญ.นิชนันท์ อาจเปี่ยม
29.ด.ญ.นิศาชล ส้มมีศรี
30.ด.ญ.ภัททามาศ พงษ์ปลื้ม
31.ด.ญ.วาสนา จันงาม
32.ด.ญ.ศมลวรรณ สังข์ทอง
33.ด.ญ.ศิริลักษณ์ พิทักษ์ทิม
34.ด.ญ.สำราญ คำสุข
35.หทัยชนก วัฒนพันธ์

   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยคณะสีไกลกังวลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   

 

 

 

SITEMAP