รายชื่อนักเรียนที่ขึ้นแสตน
1.ด.ช.กิตติพงษ์ ตัณฑวรา
2.ด.ช.กิตติพัฒน์ สาริกิจ
3.ด.ช.จิตรภัทร์ บรรณา
4.ด.ช.ชยณัฐ พวงสายใจ
5.ด.ช.ณัฐิวุฒิ ศรีวรรณ์
6.ด.ช.ต้นตระการ ถาวร
7.ด.ช.ธนวัฒน์ เมณฑ์กูล
8.ด.ช.ธนาธิป โพธิ์เย็น
9.ด.ช.ธนาวัช รุ่งรัตน์
10.ด.ช.ธรรมสรณ์ โพธิ์เพียร
11.ด.ช.นลธวัช สีระวัตร
12.ด.ช.ปฏิหาร รัตนประหาร
13.ด.ช.ปิยะ รอดวิหก
14.ด.ช.พลวัฒนื สิงโห
15.ด.ช.พัสกร พิมพ์รุ่ง
16.ด.ช.พีรพัฒน์ นวลจันทร์
17. ด.ช.พีรวัต ใจอินทุกัญญา
18. ด.ช.ภูวกร นิธิศนทีกุล
19.ด.ช.สมพร เอ็นดู
20.เกศรินทร์ ชูหนู
21.ด.ญ. จิราพร น่วมจีน
22.ด.ญ.ฉลองรัช วิเศษรจนา
23.ด.ญ.ฉัตรสาภรณี ลำพึงกิจ
24.ด.ญ.ดวงเดือน มีมา
25.ด.ญ.ธนพร อิรต๊ะปัญโย
26.ด.ญ.ธนิษฐา อ่ำน้อย
27.ด.ญ.ธนัญญา จูอี
28.ด.ญ.นิชนิภา เกตุแก้ว
29.ด.ญ.นิศาชล บัวทอง
30.ด.ญ. นิศามณี พงพันธ์
31.ด.ญ.พรรณ อนทร์สุข
32.ด.ญ.พรรณพัชร ชื่นกล่อม
33.ด.ญ.เมธินี สินบุญมา
34.ด.ญ.ลัดดาวัลย์ เทศสถิตย์
35. ด.ญ.วัชรัตน์ แก่นนาคำ
36.ด.ญ.ศกลรัตน์ เจริญแพร
37.ด.ญ. ศศิวิมล นิลน้อย
38. ด.ญ.ศิริพร ชาญธัญญกรรม
39. ด.ญ.ศิริพร อ่อนมะลัง
40.ด.ญ.ศิริวรรณ ทองบุญมา
41.ด.ญ.สิรืนาฎ แก่นกระโทก
42.ด.ญ.สุกัญญา สาระไกร
43. ด.ญ.สุดาวัน เทพตาแสง
44.ด.ญ.สุทธิดา ขุนศรียอด
45.ด.ญ.สุวนันท์ ทองอยู่
46.ด.ญ. เสาวลักษณ์ ดวงรัตน์
47.ด.ญ. อณิษา แก้วชัง
48. ด.ญ.อรวรรณ บุญยิ้ม
49.ด.ช.จักรพงษ์ คงพล
50.ด.ช.ลิขิต ยิมแพร
51.ด.ช.กฤติธี เรือนเย็น
52.ด.ช. จตุภุช สุขสวัสดิ์
53.ด.ช.จักรกฤษ เมฆกระจาย
54.ด.ช.จักกฤษณ์ นุ่นประสิทธิ
55.ด.ช.จิรพัส ฉวีไทย
56.ด.ช.เจษฎา เหมพิจิตร
57.ด.ช.ชลธี ธูปกลิ่น
58.ด.ช.ชัยสิทธิ ศักดิเพชร
59.ด.ช.ณัชพงษ์ พันธุรัตน์
60.ด.ช.ณัฐกิจ มีสำราญ
61.ด.ช.ณัฐพล คงกลิ่น
62.ด.ช.ณัฐพล เนียมศิลป์
63.ด.ช.ณัฐวุฒิ บำรุงศรี
64.ด.ช.ณัฐวุฒิ แสงไทร
65.ด.ช.ทศพล ปาระมีศรี
66.ด.ช.ธนวัฒน์ สีนวลน้อย
67.ด.ช.ธนาธิป ฉำเสนาะ
68.ด.ช.ธีระพงศ์ หนองยาง
69.ด.ช.นพรัตน์ ไกรนิตย์
70.ด.ช.นัฐรัตน์ แจ่มผล
71.ด.ช.ปฏิภาณ กล้วยคำ
72.ด.ช.พงศ์ธร เหล็งไทย
73.ด.ช.ไพศาล สุระภี
74.ด.ช.ภรัณยู โคมบัว
75.ด.ช.ภุชงค์ โพธิ์ทอง
76.ด.ช.ยุทธนันท์ ศรีทอง
77.ด.ช.วีรศักดิ์ ปานแห้ว
78.ด.ช.สุริยะ เจกวงษ์
79.ด.ช.อดิศักดิ์ ปรางทับทิม
80.ด.ช.อนวัช กล่อมจิตต์
81.ด.ช.อนุชา คำดี
82.ด.ช.อานนท์ แพลอย
83.ด.ช.ปัญญา สิงห์คา
84.ด.ช.ยงยศ สิงห์งาม
85.ด.ช.ศุภากร เพ็ญภู่
86.ด.ช.สุรเกียรติ์ บุญธรรม
87.ด.ช.คมชาญ พันธุ์ค้า
88.ด.ช.ณวภัทร เอี่ยมอาจ
89.ด.ช.ธนากร แจ่มเกิด
90.ด.ช.พงษ์อนันต์ บ่างสุวรรณ์
91.ด.ช.พรพจน์ โชติสุวรรณรัตน์
92.ด.ช.ศุภกฤต ชะภูมิ
93.ด.ช.อดิศักดิ์ พุ่มทอง
94.ด.ช.อำพล ศรีคงทน
95.ด.ช.จิรายุ บุญขันธ์
96.ด.ช.เจนณรงค์ ตะคร้อ
97.ด.ญ.สุกานดา ธูปทอง
98.ด.ญ.กาญจนาภา ภู่ทอง
99.ด.ญ.ขวัญชนก ประสี
100.ด.ญ.ณัฐวดี สายหยุด
101.ด.ญ.ณัฐสิริ นิลวิจิตร
102.ด.ญ.ผกามาศ กรณีย์
103.ด.ญ.พิมพ์พา คะลัม
104.ด.ญ.วิภารัตน์ อินทร์ขำ
105.ด.ญ.วิลาวรรรณ พุ่มเกิด
106.ด.ญ.ศรันยา จงใจ
107.ด.ญ.สุนันทา มนัสสา
108.ด.ญ.สุวิมล ภู่สวัสดิ์
109.ด.ญ.อารียา ยัวนาค
110.ด.ญ.ชนิดา จันทาาทอน

                                                                                                
   
     
   

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยคณะสีไกลกังวล  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
               อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

   

 

 

 

SITEMAP