index
the story of tot
Nawamintrachutit Matchim School
Nakhonsawan
In side tot it school
TOT Interview
TOT IT Gallery
TOT Corporation
About us
 
 
 
รักศักดิ์ศรีมีคุณธรรม นำวิขาการ สืบงานงานพระราชสดำริ
 
     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เป็นหนึ่งในจำนวน 5โรงเรียน ที่อยู่ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้โรงเรียน อนุสรณ์ แห่งความตระหนักและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ให้กว้างไกลทั่วทุกทิศ จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศขึ้น 5 โรงเรียน ตามหลักภูมิศาสตร์ของประเทศ ภาคละ 1 โรงเรียน ดังนี้

ภาคเหนือ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ภาคกลาง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร
ภาคใต ้โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา
ส่วนกลาง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
     กรมสามัญศึกษามีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศทั้ง 5 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 60 ห้องเรียน สามารถรับนักเรียนเข้า
เรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจำนวน 2,700 คน
        โดยจัดให้โรงเรียนมีความพร้อมความสมบูรณ์ด้านอาคารเรียน
อาคารประกอบ วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนกำลังบุคลากร กรมสามัญศึกษาปรารถนาที่จะส่งเสริมให้ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทั้ง 5 แห่ง ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านการบริหาร การปกครอง นักเรียนมีระเบียบวินัย มีศีลธรรมจรรยาและมีความกตัญญ ูกตเวท ีต่อประเทศชาติและ องศ์พระมหากษัตริย์ อย่างดีเยี่ยมสมกับชื่อของโรงเรียน  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2529 สถานที่ตั้งเลขที่ 88/7 ต. นครสวรรค์ตกอ.เมือง จ. นครสวรรค์ 60000 โทร. 056 - 225768 , 226964 , 227771แฟกซ์ 228775 โดยใช้ค่ายลูกเสือพระบางมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 32 ไร่ 3 งาน29 ตารางวา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาอนุมัต ิในหลักการให้กรมสามัญศึกษาใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว

   รายนามผู้บริหาารของโรงเรียนตั้วแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
   16 พฤษภาคม 2529 - 12 ธันวาคม 2539 นายวิวัฒน์ อนิวรรตกูล
   2 ธันวาคม 2539 - 12 ธันวาคม 2540 นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์
   12 ธันวาคม 2540 - 30 กันยายน 2546 นายจารึก วงศ์กุหมัด
   6 พฤศจิกายน 2546 - ปัจจุบัน ดร. กอบกิจ ส่งศิริ


 
       ข้อมูลเกี่ยวกับโรเรียน  
       
      
สัญลักษณ์ของโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฏ รองรับด้วยชื่อ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน - เหลือง
อักษรย่อประจำโรงเรียน น.ม.ม.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์
ปณิธานของโรงเรียน นวมินทราชูทิศ น้อมจิตเพื่อในหลวง
คำขวัญโรงเรียน รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม
พระพุทธรูปประจำสถานศึกษา พระสมณโคดม
เว็บไซต์โรงเรียน

http://www.nmm.ac.th

คณะส แบ่งเป็น 5 คณะสี คือ ทักษิณ จิตรลดา ภูพิงค์ ภูพาน ไกลกังวล 
 
 
  Created by
     The Student of Nawamintrachutit Matchim School Nakhonsawan
Best viewed with IE 5.5up, 800*600,Text size Medium
การประกวดโฮมเพจในโนโครงการ " โรงเรียนไอที กับ ทศท."
โดยบริษัท ทศท คอร์ปปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
SITEMAP