หน้าแรก
ทำเนียบผลงานนักเรียน ด้านอัจฉริยภาพ ICT

ชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดการแข่งขันการประกวดโฮมเพจ TOT IT SCHOOL HOMEPAGE CONTEST ปี 2549 ได้โล่เกียรติคุณ เข็มเกียรติยศ เกียรติบัตร เงินรางวัล 100,000 บาท และคอมพิวเตอร์ 1 ชุด มูลค่า 25,000 บาท

รองชนะเลิศ ระดับ 1 ภาคเหนือ การประกวดโฮมเพจ " โรงเรียนไอที กับ ทศท." ปี 2548 โดยบริษัท ทศท คอร์ปปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้โล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เงินรางวัล 8,000 บาท และคอมพิวเตอร์ 1 ชุด มูลค่า 20,000 บาท อ้างอิงผลงานที่ : http://chaiwbi.com/Anmm2007/tot%20homepage/html/t002.html

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การพัฒนาเว็บไซต  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ครั้งที่ 16  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจำปี  2548 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การพัฒนาเว็บไซต์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โครงการนวัตกรรมซอฟต์แวร์  2550  เทิดพระเกียรติ  80  พรรษามหาราชันย์  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การพัฒนาเว็บไซต์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 17 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2549

รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 18 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2550

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การพัฒนาเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2550

รางวัลชนะเลิศ การสร้างเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ประจำปี 2550

รางวัลชนะเลิศ การสร้างเว็บไซต์์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2550

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การสร้างเว็บไซต์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ประจำปี 2550

รางวัลเหรียญเงิน การสร้างเว็บไซต์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2550 ภาคเหนือ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การพัฒนาเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2551 รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การพัฒนาเว็บไซต์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การพัฒนาเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2551 รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การพัฒนาเว็บไซต์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การพัฒนาเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2551 รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ การสร้างเว็บไซต์ ช่วงชั้น 3 ระดับจังหวัดนครสวรรค์ เป็นตัวแทน สพท. นว. 1 รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 700 บาท

โครงงานคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้น 3 ระดับจังหวัดนครสวรรค์ เป็นตัวแทน สพท. นว. 1 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท

รางวัลระดับยอดเยี่ยม การสร้างเว็บไซต์ ช่วงชั้น 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รางวัลระดับดีโครงงานคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้น 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รางวัลระดับดีเด่น การสร้างงานนำเสนอ ช่วงชั้น 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รางวัลชนะเลิศ การสร้างงานนำเสนอ ช่วงชั้น 3 ระดับจังหวัดนครสวรรค์ เป็นตัวแทน สพท. นว. 1 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 700 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเว็บไซต์ ในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีที่ 11 ประจำปี 2551 รับ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,200 บาท

รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาเว็บไซต์ ในกิจกรรมค่ายนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 11(c-Camp) ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2551ณ ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บันทึกเทปโทรทัศน์ สารคดีเรื่องสั้น โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิถีชีวิตชุมชนบ้านแก่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2552 ชมสารคดีโครงงานฯ | ชมเบื้องหลังการถ่ายทำ >>>   ป้ายประชาสัมพันธ์  และออกรายการโทรทัศน์ รายการมหัศจรรย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย วันอังคารที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 16,55 - 17.00 น.     

รางวัลชนะเลิศ การออกแบบเว็บไซต์
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รับโล่เกียรติยศของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท วันที่ 18 สิงหาคม 2553

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2554
   
   

 

Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP