++ ข่าวจาก ChaiWBI  +++

ร่วมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       
               ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) โดยออกประเมินในระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2556 ฌ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ร่วมจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2556

คลิกดูภาพรายละเอียด
       
              นายชัยมงคล เทพวงษ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ร่วมกับคณะครูสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทุกโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจัหวัดนครสววรค์ ในวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครสวรรค์ โดยมีโรงเรียนสังกัด สพม. 42 และโรงเรียนเอกชน ส่งทีมนักเรียนเข้าแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักเรียน เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ไปแข่งขันในระดับภาคเหนือ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียด >>>

SITEMAP