อัจฉริยภาพ
 
 
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 รางวัลระดับประเทศ
 รายละเอียดของงานเว็บไซต์
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 1-2
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 3-5
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 4-6
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 7-8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2552
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2552
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
 
         1. จดหมายเวียน  เลขที่  | 1-15 | 16 - 30 | 31 - 50 | วันที่มอบหมายงาน 25 พ.ค. 2552 ข้อมูลทำจดหมายเวียน
         2. ตารางข้อมูล  เลขที่  | 1-15 | 16 - 30 | 31 - 50 | วันที่มอบหมายงาน 1 ก.ค. 2552
         3. แผนผังบ้านนักเรียน  เลขที่  | 1-15 | 16 - 30 | 31 - 50 | วันที่มอบหมายงาน 13 ส.ค. 2552
 
         4. แนะนำตัวของนักเรียน  เลขที่  | 1-15 | 16 - 30 | 31 - 45 | วันที่มอบหมายงาน 20 ส.ค. 2552
             4.1 สร้างภาพกราฟิกแนะนำตัว ขนาด 400 x 300 pixels บันทึกเป็น 43xxa.gif
             4.2 ให้ทำการย่อหรือปรับขนาดภาพเป็น 200x150 pixels บันทึกไฟล์ชื่อ 43xxb.gif
         5. งานภาพขอบเจือจาง  เลขที่  | 1-15 | 16 - 30 | 31 - 45 | โฟลเดอร์ย่อย 02
         6. งานภาพขอบมุมโค้ง 1 ชั้น  เลขที่  | 1-15 | 16 - 30 | 31 - 45 | โฟลเดอร์ย่อย 03
        7. งานภาพขอบมุมโค้ง 2 ชั้น  เลขที่  | 1-15 | 16 - 30 | 31 - 45 | โฟลเดอร์ย่อย 04
        8. งานภาพ ส.ค.ส.2553  เลขที่  | 1-15 | 16 - 30 | 31 - 45 | โฟลเดอร์ย่อย 05
         9. งานภาพปกหนังสือ  เลขที่  | 1-15 | 16 - 30 | 31 - 45 | โฟลเดอร์ย่อย 06 (แก้ถึงตรงนี้)
       10. งานตัดต่อภาพตนเอง  เลขที่  | 1-15 | 16 - 30 | 31 - 45 | โฟลเดอร์ย่อย 07
       11. งานภาพแบนเนอร์  เลขที่  | 1-15 | 16 - 30 | 31 - 45 | โฟลเดอร์ย่อย 08

แบบทดสอบ

       กลุ่ม 4301 | 4302 | 4303 | 4304 | 4305 | 4306 | 4307 | 4308 | 4309 |

นักเรียนที่มีหน้าที่รับส่งไฟล์ชิ้นงาน (FTP)


กลุ่มที่ 1 เลขที่ 1 - 15

         4308 นายภูมิพัฒน์ ขันติเจริญ
กลุ่มที่ 2 เลขที่ 16 - 30
         4316 น.ส.วิไลวรรณ ไหมแสง  
กลุ่มที่ 3 เลขที่ 31 - 45
         4337 น.ส.สุดารัตน์ โกมลสถิรี่ FTP ***
 

Copyright © 2006-2010, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP