แบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วิชา ชีววิทยา เรื่องการรักษาดุลยภาพในร่างกาย (โดย นางสาวจริยา โคชขึง 4124)

คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. อวัยวะที่ไม่สามารถทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซหายใจได้โดยตรง คือข้อใด
ก. จมูก
ข. ผิวหนังกบ
ค. เหงือกปลา
ง. ถุงลมเล็กๆ ภายในปอด

2. ชื่อใดที่มีการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน
ก. อะมีบา
ข. เมล็ดพืช
ค. สาหร่าย
ง. ปลาปากกลม

3. สารเคมีในเลือดที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทำงานของปอด คือข้อใด
ก. แอซีติลโคลิน
ข. คาร์บอนไดออกไซด์
ค. นอร์อะดรีนาลิน
ง. ฮีโมโกลบิน

4. โรคถุงลมพองซึ่งทำให้ปอดทำงานไม่ได้นั้นมีลักษณะอย่างไร
ก. มีน้ำเหลืองและน้ำเมือกเต็มถุงลม
ข. ปอดพองตัวอยู่ตลอดเวลา
ค. พื้นที่ของถุงลมจะถูกทำลาย
ง. ปอดจะหดตัวอยู่ตลอดเวลา

5. เลือดในเส้นเลือดใดต่อไปนี้ที่มีปริมาณออกซิเจนมากที่สุด
ก. พัลโมนารีเวน
ข. อินฟีเรีย เวนาคาวา
ค. พัลโมนารีอาร์เทอรี
ง. ซูพีเรีย เวนาคาวา

6. การลำเลียงสารโดยการแพร่จะเกิดขึ้นในสัตว์ชนิดใด
ก. สัตว์ชั้นต่ำ
ข. สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ
ค. สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
ง. สัตว์ทุกชนิด

7. สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่ต้องการพลังงานในการดำรงชีวิตมากที่สุดในสภาวะปกติ
ก. ปลาไหล
ข. ปลาหมึก
ค. กบ
ง. คน

8. แหล่งใดในธรรมชาติที่ทำให้เกิดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากที่สุด
ก. การสลายซากพืชและซากสัตว์
ข. การเผาไหม้ของพืชและเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ
ค. การระเบิดของภูเขาไฟ
ง. การหายใจของสิ่งมีชีวิต

9. สัตว์ชนิดใดที่เลือดไม่ได้ทำหน้าที่นำออกซิเจนไปให้เซลล์ใช้
ก. กุ้ง
ข. แมลง
ค. หอย
ง. 1,2,3

10. ภายหลังการออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆ บางคนกล้ามเนื้อล้าและเป็นมากถึงอาจเกิดตะคริวขึ้นได้บุคคลประเภทใดจะไม่เกิดอาการตะคริวง่ายเช่นนั้น
ก. ผอม
ข. ปอดใหญ่
ค. กะบังลมเล็ก
ง. หัวใจโต

SITEMAP