แบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง (ใส่ชื่อเรื่องของบทเรียน)

คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัสชื่ออะไร
ก. HIV
ข. H5N1
ค. H1N1
ง. MSM

2. โรคไข้เลือดออกเกิดจากการโดนยุงอะไรกัด
ก. ยุงก้นปลอ่ง
ข. ยุงลาย
ค. ยุงดำ
ง. ยุงรำคาญ

3. สารทาร์อยู่ในสารเสพติดใด
ก. ยาบ้า
ข. ยาเลิฟ
ค. กัญชา
ง. บุหรี่

4. ข้อใดไม่ใช่ผลเสียของการแต่งตัวล่อแหลม
ก. ก่อให้เกิดอาชญากรรม
ข. เป็นสาเหตุการถูกข่มขืน
ค. เป็นที่สนใจของคนทั่วไป
ง. ก่อให้เกิดการลวนลาม ทำอนาจาร

5. โรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาสังคมมากที่สุดในปัจจุบันได้แกโรคอะไร
ก. เอดส์
ข. ซิฟิลิส
ค. กามโรค
ง. โกโนเรีย

6. โรคซิฟิลิสชาวบ้านเรียกว่า โรคใด
ก. โรคฉี่หนู
ข. โรคกลัวน้ำ
ค. โรคเข้าข้อออกดอก
ง. โรคไข้ป่า

7. อวัยยวะส่วนใดทำหน้าที่ผลิตเซลสืบพันธ์เพศหญิง
ก. รังไข่
ข. มดลูก
ค. ปีกมดลูก
ง. ช่องคลอด

8. ข้อใดไม่ใช่วิธีควบคุมอารมณ์ทางเพศ
ก. ฝึกทำสมาธิ
ข. ร่วมเล่นกีฬาหรือกิจกรรมนันทนาการ
ค. อ่านหนังสือ ดูภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ง. ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องการออก

9. ข้อใด ไม่ใช่ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ก. รักษาความสะอาดของเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
ข. สวมถุงยางอนามัยเมื่อร่วมประเวณีกับหญิงขายบริการ
ค. ไม่สวมเสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่น
ง. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

10. ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุด เพราะอาจเป็นสาเหตุของโรคฟัน และมีประโยชน์น้อยมาก
ก. น้ำอัดลม
ข. น้ำผลไม้
ค. นมหวาน
ง. นมเปรี้ยว

SITEMAP