แบบทดสอบวิชา สังคมศึกษา ม.4
เรื่อง กฎหมาย

คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. กฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับฝ่ายใดุ
ก. รัฐบาล
ข. เอกชน
ค. ประชาชน
ง. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

2. กฎหมายรับรู้บุคคลสองพวกคือผู้ใด
ก. ประชาชนและข้าราชการ
ข. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ค. ประชาชนและชาวบ้าน
ง. บุคคลธรรมดาและทนายความ

3. ประเภทของทรัพย์สินแบ่งออกเป็นสองประเภทคือข้อใด
ก. ทรัพย์สินและบ้าน
ข. อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
ค. บ้านและที่ดิน
ง. บ้านและเงิน

4. หลักฐานแสดงตัวบุคคลที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
ก. สำเนาทะเบียนบ้าน
ข. บัตรประจำตัวประชาชน
ค. ใบแจ้งเกิด
ง. รูปถ่าย

5. ทายาทคือใคร
ก. ผู้สืบทอด
ข. ผู้มีสิทธิได้รับมรดก
ค. ผู้ทำตามคำสั่ง
ง. ผู้มีความผิด

6. โทษที่สูงสุดคือข้อใด
ก. จำคุก
ข. ประหารชีวิต
ค. ปรับ
ง. กักขัง

7. สถานบันเทิงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. สถานรวบรวมสมาธิ
ข. สถานบริการ
ค. สถานลดความเครียด
ง. สถานครื้นเครง

8. ภาษีมีกี่แบบ
ก. 2 แบบ
ข. 5 แบบ
ค. 7 แบบ
ง. 10 แบบ

9. ลิขสิทธิ์ คืออะไร
ก. ทรัพย์สินทางรูปภาพ
ข. ทรัพย์สินทางปัญญา
ค. ทรัพย์สินหน้าที่
ง. ทรัพย์สินการแสดง

10. กฎหมายแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
ก. 2 ส่วน
ข. 3 ส่วน
ค. 4 ส่วน
ง. 5 ส่วน

SITEMAP