แบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ( โดย น.ส. รัตติยา มั่นทรัพย์ 4344 )

คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. กูในบทกวีทุกข์ของชาวนาคือใคร ุ
ก. ชาวนา
ข. คนเขียน
ค. ชาวสวน
ง. ชาวไร่

2. ใครเป็นผู้แต่ง เรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกวีไทย
ก. ดาว ดวงเดือน
ข. ขวัญ เรือนไทย
ค. จิตร ภูมิศักดิ์
ง. หลี่ เชิน

3. ใครเป็นผู้แต่งเรื่องทุกข์ของชาวนาไทยในบทกวีของจีน
ก. จิตร ภูมิศักดิ์
ข. ดาว ดวงเดือน
ค. ขวัญ เรือนไทย
ง. หลี่ เชิน

4. เหงื่อหยดสักกี่หยาด ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น ปูนโปนกี่เส้นเอ็น จึงแปรรวงมาเปิบกิน คำประพันธ์นี้แสดงอารมณ์ของชาวนาอย่างไร
ก. โกรธ
ข. เหน็ดเหนื่อย
ค. โศรกเศร้า
ง. ทุกข์ใจ

5. หลี่ เชิน เกิดในสมัยราชวงค์ใด
ก. ราชวงค์ตู้
ข. ราชวงค์เหว่อย
ค. ราชวงค์ถัง
ง. ราชวงค์ซี

6. ในหมวด "ชวนคิดพิจิตรภาษา" มีบทความพระราชนิพนธ์และบทอภิปรายทั้งหมดกี่เรื่อง
ก. 6 เรื่อง
ข. 2 เรื่อง
ค. 4 เรื่อง
ง. 3 เรื่อง

7. หลี่ เชิน มีชีวิตอยู่ในระหว่างปีค.ศ. ใด
ก. ค.ศ. 772-846
ข. ค.ศ. 771-843
ค. ค.ศ. 770-867
ง. ค.ศ. 774-864

8. หลี่ เชิน เป็นชาวเมืองใด
ก. ชาวยิปซั่ม
ข. ชาวอู่ซี
ค. ชาวเหล่าซือ
ง. ชาวฮอกไกโด

9. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการเขียนของหลี่ เชิน
ก. แบบบรรยายเรื่อง
ข. แบบบรรยายภาพ
ค. แบบบรรยายเหตุการณ์
ง. แบบบรรยายชีวิตจริง

10. หนังสือมณีพลอยร้อยแสงแบ่งออกเป็นกี่หมวดหมู่
ก. 9 หมวดหมู่
ข. 10 หมวดหมู่
ค. 11 หมวดหมู่
ง. 12 หมวดหมู่

SITEMAP