แบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง อิเล็กตรอนและโปรตอน

คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. .สัญลักษณ์ใดเป็นสัญลักษณ์ของธาตุออกซิเจนุ
ก. Li
ข. O
ค. Ar
ง. Ox

2. โปรตอนจะอยู่ส่วนใดของนิวเคียส
ก. ตรงกลางของนิวเคียส
ข. บริเวณรอบนอกของนิวเคียส
ค. กระจายไปทั่วนิวเครียส
ง. ไม่มีอยู่ในนิวเครียส

3. วิตามินชนิดใดที่ร่างกายต้องการน้อยที่สุดในแต่ละวัน
ก. วิตามินบีหนึ่ง
ข. วิตามินบีสอง
ค. วิตามินบีห้า
ง. วิตามินซี

4. ตามหลักสากล คนต้องการอาหารโปรตีน ไขมันและแป้งรวมกันประมาณ 2800 กิโลแคลอรี่ต่อวัน แต่อาหาร พวกไขมัน ไม่ควรเกิน ประมาณกี่กิโลแคลอรี่
ก. 600
ข. 980
ค. 720
ง. 1000

5. คนที่มีน้ำหนัก 55 กิโลกรัม ควรจะมีโปรตีนในร่างกายประมาณเท่าไร
ก. 12.5 ก.ก.
ข. 10 ก.ก.
ค. 7.5 ก.ก.
ง. 5 ก.ก

6. ใส่น้ำแข็ง 100 กรัม และโซเดียมคลอไรด์ปริมาณเล็กน้อย ลงในแก้วที่ปิดสนิท และว่างไว้ที่อุณหภูมิห้อง ปล่อยให้น้ำแข็งละลาย เกี่ยวกับระบบนี้ข้อความใดถูกต้อง
ก. ระบบมีการเปลี่ยนแปลงแบบคายพลังงาน เพราะในที่สุดน้ำจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น
ข. ไม่มีการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม
ค. มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิของระบบเปลี่ยนแปลง
ง. ระบบมีพลังงานเพิ่มขึ้น

7. ข้อใดมีผลทำให้การเกิดปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
ก. เพิ่มอุณหภูมิ ลดความดัน
ข. เพิ่มพื้นที่ผิว ใส่ตัวเร่งปฏิกิริยา
ค. เพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น เพิ่มพลังงานก่อกัมมันต์
ง. เพิ่มพื้นที่ผิว เพิ่มขนาดภาชนะที่บรรจุ

8. หินปูนตัวอย่างประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตและสิ่งเจือปนอื่นๆ ถ้านำหินปูนตัวอย่าง 1.00 kg มาเผาจนแคลเซียมคาร์บอเนตสลายตัวอย่างสมบูรณ์ พบว่าเกิดแก๊สคาร์บอนไดไซด์หนักเท่ากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากเผาไหม้โพรเพน 110 g อย่างสมบูรณ์ จงจำนวนหาร้อยละของแคลเซียมคาร์บอนเนตในหินปูนตัวอย่าง
ก. 75
ข. 80
ค. 85
ง. 90

9. ข้อความใดต่อไปนี้ผิด ก. พอลิเอทิลีนเป็นเทอร์มอเซตที่โมเลกุลมีการเชื่อมโยงเป็นร่างแห ไม่สามารถนำมาหลอมใหม่ได้ ข. ภาชนะเมลามีนสามารถนำมารีไซเคิลหรือหลอมใช้ใหม่ได้เพื่อลดมลภาวะ ค. พลาสติกที่มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรง จะอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวเมื่อลดอุณหภูมิลงเรียกว่าเทอร์มอพลาสติก ง. เทฟลอนที่ใช้เคลือบภาชนะหุงต้มนั้นเป็นเทอร์มอเชต เนื่องจากทนความร้อนดีมากและไม่หลอมเหลว
ก. ข้อ ก และ ข้อ ข เท่านั้น
ข. ข้อ ก ข้อ ข และ ข้อ ง เท่านั้น
ค. ข้อ ก ข้อ ค และ ข้อ ง เท่านั้น
ง. ข้อ ก ข้อ ข ข้อ ค และ ข้อ ง

10. สารเคมีส่วนใหญ่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ก. พวกแร่ธาตุต่าง ๆ
ข. พืช
ค. สัตว์
ง. ถูกทุกข้อ

SITEMAP