แบบทดสอบก่อนเรียนงานช่าง
เรื่อง (ใส่ชื่อเรื่องของบทเรียน)

คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1.ข้อใดไม่ใช้ การกำเนิดไฟฟ้า
ก. การเกิดความร้อน
ข. การเกิดเสียดสี
ค. การกระจายรัศมี
ง. การเกิดปฏิกิริยาเคมี

2. ข้อใดไม่ใช้อุปกรณ์ ในการต่อท่อประปา
ก. 3 วิธี
ข. 6 วิธี
ค. 5 วิธี
ง. 24 วิธี

3. ข้อใดไม่ใช้อุปกรณ์ ในการต่อท่อประปา
ก. เทปซีล
ข. น้ำยาต่อท่อพลาสติก
ค. กาวร้อน
ง. เกรียวพันท่อ

4.ข้อใด ไม่ใช้เครื่องสุขภัณฑ์ ที่สำคัญในระบบประปา
ก. โถส้วม
ข. อ่างอาบน้ำ
ค. โถปัสสาวะ
ง. อ่างล่างหน้า

5. เครื่องมือ ช่างประปา มีทั้งหมดกี่อย่าง
ก. 6 อย่าง
ข. 3 อย่าง
ค. 7 อย่าง
ง. 4 อย่าง

6. ท่อประปา แบ่งออก เป็นกี่ชนิด
ก. 3 ชนิด
ข. 4 ชนิด
ค. 5 ชนิด
ง. 2 ชนิด

7.SEIKTSU หมายความว่าอย่างไร
ก. สุขลักษณะ
ข. สะอาด
ค. สะสาง
ง. สะดวก

8. ข้อใดไม่ใช้ ข้อควรคำนึงในการบำรุงรักษาเครื่องมือ
ก. ใช้แล้ววางไว้ที่เดิม
ข. ทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้
ค. ใช้ให้ถูกกับงาน
ง. เก็บให้เป็นระเบียบ

9. การที่เราใช้เครื่องมือไม่ถูกกับงาน จะมีผลอย่างไร
ก. ทำให้งานเสร็จไม่ตามกำหนด หรือ ช้าลง
ข. ทำให้งานรวดเร็วขึ้น และละเอียด
ค. เครื่องมือชำรุดเสียหาย
ง. งานออกมาไม่ดี ไม่ตามที่เราต้องการ

10. ฉากเหล้กมีทั้งหมดกี่ส่วน
ก. 3 ส่วน
ข. 5 ส่วน
ค. 4 ส่วน
ง. 2 ส่วน

SITEMAP