ความใฝ่ฝัน

ผมมีความใฝ่ฝันว่า “อยากจะเป็นนักจิตวิทยาคลินิก”
ในคณะสังคมศาสตร์ เพราะอยากช่วยเหลือคนที่เค้า
มีจิตใจที่ไม่ปกติ และคนที่มีความกังวลใจหรือมีปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร คนที่เป็นนักจิตวิทยาคลินิกก็
จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเพื่อที่เค้าจะได้นำคำแนะนำ
หรือการแก้ปัญหาทางจิตไปปรับใช้กับตัวเองหรือคนอื่น
ที่มีความผิดปกติทางจิต ฯลฯ และผม “อยากก็เป็นนักชีวิทยา”
เพราะผมชอบที่จะเรียนเกี่ยวกับวิชาชีววิทยา สิ่งมีชิตทั้งหลายอย่าง
ร่างกายมนุษย์ ฯลฯ และไม่ว่าจะเรียนเก่งหรือไม่เก่งก็ตามเรา
สามารถที่จะเรียนรู้ได้อยู่ที่ความอยากรู้อยากเห็นของเราและ
ความขยัน นักชีววิทยา อาชีพที่เลือกจะต้องสนใจด้านวิทยาสาสตร์
ชอบศึกษา ค้นคว้าทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
ค้นคว้าหาเหตุผลของเหตุการณ์ต่างๆตามธรรมชาติชอบใช้ปัญญา
ใจกว้าง ช่างซักถาม มีความแม่นยำแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วฉับไว
ละเอียดรอบคอบยากรู้อยากเห็น สาเหตุที่เลือกเพราะเป็นอาชีพ
ที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและได้ไปตามสถานที่ต่างๆ
โดยไม่ซ้ำได้อยู่กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมาก เพราะ
ที่ได้ศึกษากับธรรมชาตินั้นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จะต้องศึกษา
อยู่ตลอดเวลาทำให้ได้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากธรรมชาติ
เพราะธรรมชาติมีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์จึงเป็นสาเหตุที่
ผมเลือกที่จะเรียนในสาขานี้

 

 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP