บนเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง พระพุทธศาสนา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

     ก่อนเรียนให้ทำ แบบทดสอบก่อนเรียน

           หน่วยการเรียนรู้ที่  1  พุทธประวัติ
           หน่วยการเรียนรู้ที่  2  พุทธสาวก
           หน่วยการเรียนรู้ที่  3  ชาดก
           หน่วยการเรียนรู้ที่  4  หลักธรรม
                 
      เมื่อเรียนจบแล้วให้ทำ
แบบทดสอบหลังเรียน

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด1024x786 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP