:: กลับสู่หน้าหน่วยการเรียน ::
ตัวชี้วัด
กาแล็กซี่
เนบิวลา
ระบบสุริยะ
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
 
ตัวชี้วัด

          1. มีทักษะพื้นฐานเบื้องต้นต่อความรู้ด้านดาราศาสตร์

สาระสำคัญ
          เอกภพเป็นส่วนที่กว้างใหญ่ที่สุดแบ่งออกเป็น ในเอกภพจะปรธกอบด้วยกาแล็กซี่มากมาย โดยในแต่ล่ะ
กาแล็กซี่ก็จะมีระบบสุริยะอยูนับล้านๆระบบ

จุดประสงค์การเรียนรู้
          อธิบายเกี่ยวกับความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ได้เบื้องต้น

จุดประสงค์นำทาง
          1. บอกการเกิดเอกภพ ได้อย่างมีเหตุผล
          2. บอกลักษณะรูปแบบของกาแล็กซี่ได้
          3. บอกระบบสุริยะของเราได้

   
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP