บนเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องดนตรีสากลแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3หน่วยการเรียนรู้  ดังนี้

          ก่อนเรียนให้ทำ แบบทดสอบก่อนเรียน

          หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ประวัติดนตรีสากล
          หน่วยการเรียนรู้ที่  2  นักดนตรีสากล
          หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เครื่องดนตรีสากล
          
          เมื่อเรียนจบแล้วให้ทำ แบบทดสอบหลังเรียน
 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP