ตัวชี้วัด
          1. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน
          2. มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ

สาระสำคัญ
         ตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันจะมีการแบ่งดนตรีตะวันตกออกเป็นสมัยต่าง ๆ ได้ 9 สมัย คือ สมัยกรีก สมัยโรมัน สมัยกลาง สมัยรีเนซองส์ สมัยบาโรก สมัยคลาสสิก สมัยโรแมนติก สมัยอิมเพรชชั่นนิสติค และ สมัยศตวรรษที่20และปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
         การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หรือการมองย้อนกลับไปในอดีตนั้นนอกจากเป็นไปเพื่อความสุขใจในการได้ศึกษาเรียนรู้และรับทราบเรื่องราวของอดีตโดย ตรงแล้วยังเป็นการศึกษาเป็นแนวทางเพื่อทำความเข้าใจดนตรีที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงในแง่ของดนตรีในปัจจุบันและเพื่อนำมาใช้ในการทำนายหรือคาดเดาถึงแนวโน้มของดนตรีใน อนาคตด้วย

จุดประสงค์นำทาง
          1. ประวัติความเป็นมาของดนตรีสากลได้

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP