เครื่องดนตรีประเภทกลุ่มเครื่องลมไม้ (Woodwind)

  1. ขลุ่ยเรคอร์เดอร์ (Recorder)
  2. ฟลุ๊ต (Flute) และ ฟลุ๊ต-ปิดโคโล (Flute-Picolo)
  3. คลาริเนท (Clarinet)
  4. แชกโซโฟน (Saxophone)
  5. บาสซูน (bassoon)
  6. โอโบ (Oboe)

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP