เครื่องดนตรีประเภทกลุ่มเครื่องกระทบ (Percussion Instrument)

ตัวอย่างเครื่องดนตรีในกลุ่มนี้

  1. กลอง (Drum), ทิมพานี(Timpani)

  2. ฉาบ (Cymbol), ฆ้อง (Gong)
  3. เบลลีลา (Bellela), ไซโลโฟน (Xylophone)
  4. มาราคัส แทมโปลิน
  5. คาสทาเนทหรือกรับสเปน (Castanet)

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP