บนเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ฮอร์โมน (Hormone) แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้  ดังนี้

          ก่อนเรียนให้ทำ แบบทดสอบก่อนเรียน

          หน่วยการเรียนรู้ที่  1  รู้จักกับฮอร์โมน
          หน่วยการเรียนรู้ที่  2 ฮอร์โมนในร่างกาย
          หน่วยการเรียนรู้ที่  3  ความผิดปกติของฮอร์โมน
          
          เมื่อเรียนจบแล้วให้ทำ แบบทดสอบหลังเรียน
 
     
           
SITEMAP