ฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์ จะถูกขนส่งไปสู่อวัยะต่างๆทั่วร่างกาย แต่จะออกฤทธิ์หรือมีผลต่อเฉพาะอวัยวะ และเซลล์บางตัวเท่านั้น ซึ่งฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์จะแบ่งเป็น 9 ต่อม คือ
        1.ฮอร์โมนจาก Islet of langerhans
        2.ฮอร์โมนจาก Pituitary gland
        3.ฮอร์โมนจาก Thyroid gland
        4.ฮอร์โมนจาก Parathyroid gland
        5.ฮอร์โมนจาก Pancreas
        6.ฮอร์โมนจาก Adrenal gland
        7.ฮอร์โมนจาก Gonads
        8.ฮอร์โมนจาก Pineal gland
        9.ฮอร์โมนจาก Thymus gland        ที่มา :: บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ
     
           
SITEMAP