1. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน
            2. มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

        สาระสำคัญ
            ฮอร์โนแบ่งออกเป็น 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ ฮอร์โมน ฮอร์โมนในร่างกาย และความผิดปกติของฮอร์โมน

        จุดประสงค์ของการเรียนรู้
            สามารถอธิบายเกี่ยวกับฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์ได้ดี และสามารถนำความรู้นี้ ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน

        จุดประสงค์การนำทาง
            1. สามารถบอกได้ว่า ฮอร์โมนชนิดนี้สร้างจากที่ไหน
            2. สามารถบอกได้ว่า ฮอร์โมนชนิดนี้เป็นประเภทอะไร
            3. สามารถบอกได้ว่า ฮอร์โมนชนิดนี้มีผลต่ออวัยวะใด
            4. สามารถบอกได้ว่า ฮอร์โมนชนิดนี้มีผลต่ออวัยะเป้าหมายอย่างไร
            5. สามารถบอกได้ว่า ฮอร์โมนชนิดนี้ เมื่อมีความผิดปกติ จะมีอาการอย่างไร

     
           
SITEMAP