:: หน้าแรก ::
 
          บนเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้  ดังนี้

          ก่อนเรียนให้ทำ
แบบทดสอบก่อนเรียน

          หน่วยการเรียนรู้ที่  1  สมัยสุโขทัย
          หน่วยการเรียนรู้ที่  2  สมัยอยุธยา
          หน่วยการเรียนรู้ที่  3 สมัยรัตนโกสินทร์
          
          เมื่อเรียนจบแล้วให้ทำ
แบบทดสอบหลังเรีย
 
   
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP