:: กลับสู่หน้าหน่วยการเรียน ::
ตัวชี้วัด
กำเนิดอยุธยา
ยุครุ่งเรืองของสมัยอยุธยา
จากอยุธยากลายเป็นธนบุรี
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
 
ตัวชี้วัด

          1. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการศึกษา
          2. มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบการศึกษา

สาระสำคัญ
         ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาแบ่งออกเป็น 3 ยุคใหญ่ คือ กำเนิดอยุธยา   ยุครุ่งเรืองของสมัยอยุธยา และจากอยุธยากลายเป็นธนบุรี

จุดประสงค์การเรียนรู้
          อธิบายเกี่ยวกับการแบ่งยุคสมัยแต่ละส่วนของสมัยอยุธยา และตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยได้

จุดประสงค์นำทาง
          1. บอกความหมาย ความสำคัญและประวัติความเป็นมาของสมัยอยุธยาได้
          2. จำแนกประเภทของการปกครองได้ถูกต้อง

   
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP