:: กลับสู่หน้าหน่วยการเรียน ::
ตัวชี้วัด
สมัยรัชกาลที่ 1- 3
สมัยรัชกาลที่ 4-6
สมัยรัชกาลที่ 7-9
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
 
ตัวชี้วัด

          1. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการศึกษา
          2. มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบการศึกษา

สาระสำคัญ
         ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์แบ่งออกเป็น 3 ยุคใหญ่ คือ สมัยรัชการที่1-3   สมัยรัชการที่4-6 และสมัยรัชการที่7-9

จุดประสงค์การเรียนรู้
          อธิบายเกี่ยวกับการแบ่งยุคสมัยแต่ละส่วนของสมัยรัตนโกสินทร์และตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยได้

จุดประสงค์นำทาง
          1. บอกความหมาย ความสำคัญและประวัติความเป็นมาของสมัยอยุธยาได้
          2. จำแนกประเภทของการปกครองได้ถูกต้อง

   
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP