:: หน้าแรก ::
 
          บนเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้  ดังนี้

          ก่อนเรียนให้ทำ แบบทดสอบก่อนเรียน

          หน่วยการเรียนรู้ที่  1  โครงสร้างและหน้าที่ของราก (root)
          หน่วยการเรียนรู้ที่  2 โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น (stem)
          หน่วยการเรียนรู้ที่  3 โครงสร้างและหน้าที่ของใบ (leaf)
          
          เมื่อเรียนจบแล้วให้ทำ แบบทดสอบหลังเรียน
 
   
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP