:: หน้าแรก ::
คำแนะนำวิธีใช้บทเรียน
มาตรฐานการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
แผนผังเว็บไซต์
ครูที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
คณะผู้จัดทำ
 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เกษม ศรีพงษ์. คู่มือเตรียมสอบ ชีววิทยา ม.5 เล่ม 3 ว 049. สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต.
           กรุงเทพมหานคร.
เชาวน์ ชิโนรักษ์ และพรรณี ชิโนรักษ์. 2541. ชีววิทยา 3. สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร.
          กรุงเทพมหานคร.
ปรีชา สุวรรณพินิจและนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ. คู่มือเตรียมสอบ ชีววิทยา 3 ว 049 . บริษัทไฮเอ็ดพลับลิชชิ่ง จำกัด.
          กรุงเทพมหานคร.
ประสงค์ หลำสะอาด และจิตเกษม หลำสะอาด. ชีววิทยา ม. 5 ว 049. สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำกัด.
          กรุงเทพมหานคร.
พัชรี พิพัฒวรรณกุล. 2542. หนังสือเสริมประสบการณ์ ชีววิทยา 3 ชั้น ม. 5 (ว 049).
         สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.    กรุงเทพมหานคร.
กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2535. คุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย.  97 หน้า.
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. 2531. พจนานุกรมสมุนไพรไทย. 880 หน้า.    กรุงเทพมหานคร.
เต็ม สมิตินันท์. 2523. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (ชื่อพฤกษศาสตร์-ชื่อพื้นเมือง).
         กรมป่าไม้ 379 หน้า.
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล.2541    มหัสจรรย์ผัก 108.
         พิมพ์ครั้งที่ 4. 411 หน้า.
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2542 ผักพื้นบ้าน ภาคกลาง  279 หน้า

   
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP