:: หน้าแรก ::
คำแนะนำวิธีใช้บทเรียน
มาตรฐานการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
แผนผังเว็บไซต์
ครูที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
คณะผู้จัดทำ
 

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

1.ลำต้น http://www.promma.ac.th/biology/web6/Index.htm
              http://www.lks.ac.th/student/kroo_aumara/bio01/3.html
2.ใบ     http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/67/2/index.htm
              http://nd-biology.tripod.com/mysite/nd_biology_03.html
3.ราก   http://www.nana-bio.com/e-learning/plant%20organ/root.html
              http://www.promma.ac.th/biology/web5/Index.htm

   
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP