:: กลับสู่หน้าหน่วยการเรียน ::
ตัวชี้วัด
โครงสร้างภายในของราก
ชนิดของราก
หน้าที่พิเศษของราก
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
 

 โครงสร้างภายในของราก

         เนื้อเยื่อของรากทั้งพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ตัดตามขวางตรงบริเวณที่เซลล์เจริญเติบโต
เต็มที่จะพบว่าเนื้อเยื่อของรากแบ่งออกเป็นชั้นๆเรียงจากภายนอกเข้าไปตามลำดับดังนี้
1.epidermis  
          เป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดมีเซลล์ที่เรียงตัวกันเพียงชั้นเดียวและผนังเซลล์บาง ไม่มีคลอโรพลาสต์บางเซลล์ 
จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นขนราก

2.cortex
           
เป็นอาณาเขตระหว่างชั้น epidermisและsteleประกอบด้วยเนื้อเยื่อพาเรงคิมาที่ทำหน้าที่สะสมน้ำ
และอาหารเป็นส่วนใหญ่ชั้นในสุดของ cortex จะเป็นเซลล์แถวเดียวเรียก endodermis ในรากพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวจะเห็นชัดเจนเซลล์ในชั้นนี้เมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีผนังหนาเพราะมีสารซูเบอริน หรือลิกนินสะสมอยู่  แต่จะมี
ช่วงที่มีเซลล์ผนังบางแทรกอยู่ในชั้นนี้ และอยู่ตรงกับแนวของไซเลม

รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

รากพืชใบเลี้ยงคู่


3.stele
    เป็นบริเวณที่อยู่ถัดจากชั้น endodermisเข้าไป พบว่าstele ในรากจะแคบกว่าชั้น cortex  ประกอบ
ด้วยชั้นต่างๆดังนี้
       3.1)pericycle
        เป็นเซลล์ผนังบางขนาดเล็กมี 1-2 แถว พบเฉพาะในรากเท่านั้น เป็นแหล่งกำเนิดของรากแขนง(secondary root)

       3.2)vascular bundle
        ประกอบด้วย xylem อยู่ตรงใจกลางเรียงเป็นแฉกโดยมี phloem อยู่ระหว่างแฉก สำหรับพืชใบเลี้ยง
คู่ต่อมาจะเกิดเนื้อเยื่อเจริญ vascular cambiumคั่นระหว่างxylemกับphloemในรากของพืชใบเลี้ยงคู่
มีจำนวนแฉกน้อยประมาณ1-6แฉกโดยมากมักมี 4 แฉก ส่วนรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมักมีจำนวนแฉกมากกว่า

       3.3)pith
         เป็นบริเวณตรงกลางรากหรือไส้ในของรากเห็นได้ชัดเจนในรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  ส่วนใหญ่เป็นเนื้อเยื่อ
พาเรงคิมา ส่วนรากพืชใบเลี้ยงคู่ตรงกลางมักเป็น xylem

   
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP