:: กลับสู่หน้าหน่วยการเรียน ::
ตัวชี้วัด
ส่วนประกอบของลำต้น
โครงสร้างภายในของลำต้น
หน้าที่พิเศษของลำต้น
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
 

ลำต้น ( stem )
     
คือ ส่วนของพืชที่ส่วนใหญ่แล้วเจริญขึ้นมาเหนือดินในทิศทางที่ต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลก ( negative geotropism )อันเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามกับราก และมีลักษณะที่แตกต่างจากราก คือ มีข้อ ปล้อง ตา ซึ่งเป็นที่เกิดของกิ่ง ใบ ดอก และผล

ส่วนของลำต้น
       ลำต้นประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ข้อ ( node ) และ ปล้อง ( internode )
1. ข้อ ( node )เป็นส่วนของลำต้นตรงที่มีใบหรือกิ่งหรือตางอกออกมาบางทีตรงข้อนี้ก็อาจมีดอกงอกออกมาแทนกิ่งหรือมี หนามงอกออกมาแทนกิ่งหรือใบก็ได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะส่วนเหล่านี้เป็นกิ่งหรือใบที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองตามปกติข้อมักจะพองโต กว่าส่วนอื่นๆของลำต้น

2. ปล้อง ( internode ) เป็นส่วนของลำต้นที่อยู่ระหว่างข้อหนึ่งกับอีกข้อหนึ่ง ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมักจะเห็นข้อและปล้องได้ชัดเจนตลอดชีวิต เช่น อ้อย ข้าว ข้าวโพด ไผ่ ในพืชใบเลี้ยงคู่ที่เป็นไม้ล้มลุก ก็มักจะเห็นข้อและปล้องชัดเจนเหมือนกัน เช่น ต้นฟักทอง และ ผักบุ้ง ส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ที่เป็นไม้ยืนต้นมักจะเห็นข้อไม่ชัด เพราะ มี cork มาหุ้มโดยรอบ แต่ถ้าเป็นกิ่งอ่อนๆที่แตกออกมาใหม่ๆ ก็ยังคงเห็นข้อและปล้องชัดเจน

 

วงปี ( Annual ring )
     
คือ ไซเลมที่เติบโตต่างกันในระยะที่มีน้ำมากและน้ำน้อย ในฤดูฝนพื้นดินจะมีน้ำมาก พืชก็ดูดน้ำได้มาก ทำให้แคมเบียมแบ่งตัวเร็วขึ้นได้เนื้อเยื่อไซเลมเป็นจำนวนมาก เซลล์ขนาดใหญ่ ผนังบาง ไม่ค่อยมีลิกนิน มาสะสมนัก เซลล์จึง ไม่แข็งแรง การสร้างไซเลมในระยะน้ำมากนี้เรียก early wood หรือspring wood พอถึงฤดูแล้งเป็นระยะที่พื้นดินมีน้ำน้อย ทำให้เซลล์ขาดแคลนน้ำและอาหาร แคมเบียมจึงแบ่งตัวช้าลงได้ไซเลมที่เซลล์มีขนาดเล็ก จำนวนน้อย แต่ผนังเซลล์หนา แข็งแรง มีลิกนินสะสมมาก ไซเลมที่เกิดตอนนี้เรียก late wod หรือ summer wood การที่เซลล์ของไซเลมแตกต่างกันเช่นนี้จึงทำให้เกิดเป็นวงขึ้น 1 วง ซึ่งครบ 1 ปีพอดี

    เปลือกไม้ ( Bark )
        บริเวณตั้งแต่วาสคิวลาร์แคมเบียมออกมาด้านนอก
    เนื้อไม้ ( Wood )
       เนื้อเยื่อตั้งแต่ไซเลมเข้าไปจนถึงแกนในสุดของลำต้นหรือพิธ
    กระพี้ ( Sap wood )
       เป็นเนื้อไม้ส่วนนอกมีสีอ่อนและจางกว่าเนื้อไม้ส่วนใน กระพี้เป็นเนื้อไม้หรือไซเลมที่เกิดขึ้นภายหลังสามารถทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุได้ดี มีสารต่างๆสะสมบนผนังเซลล์น้อยสีจึงจาง เนื้อไม้ก็ไม่แกร่งนัก เมื่อต้นไม้อายุมากขึ้นกระพี้ก็ค่อยกลายมาเป็นแก่น ส่วนเนื้อไม้ตอนนอกที่เจริญเติบโตขึ้นใหม่ก็จะเป็นกระพี้อีกเช่นเดียวกัน
    แก่น ( Heart wood )
       เป็นเนื้อไม้หรือไซเลมที่เกิดขึ้นก่อนมานาน มีการสะสมของสารต่างๆภายในเซลล์อยู่มาก ทำให้เกิดการอุดตันของท่อลำเลียง เซลล์มีสีเข้ม แข็งแรงมากสามารถทนต่อแมลงและศัตรูพืชได้ดี เนื้อไม้ส่วนนี้เลิก ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุต่างๆแล้ว


 

   
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP