:: กลับสู่หน้าหน่วยการเรียน ::
ตัวชี้วัด
ส่วนประกอบของลำต้น
โครงสร้างภายในของลำต้น
หน้าที่พิเศษของลำต้น
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
 
ตัวชี้วัด

          1. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน
          2. มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ

สาระสำคัญ
          พืชดอกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ราก ลำต้น และใบ ซึ่งทุกส่วนต่างมีความสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชดอก

จุดประสงค์การเรียนรู้
          อธิบายเกี่ยวกับการจำแนกประเภทต่าง ๆ ของพืชดอกได้ และสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้ในการศึกษาต่อ หรือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์นำทาง
          1. บอกหน้าที่ และโครงสร้างของพืชดอกได้
          2. จำแนกประเภทของราก ลำต้น และใบได้อย่างถูกต้อง


   
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP