:: หน้าแรก ::
คำแนะนำวิธีใช้บทเรียน
มาตรฐานการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
แผนผังเว็บไซต์
ครูที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
คณะผู้จัดทำ
 
ครูที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

 


นายชัยมงคล เทพวงษ์

ตำแหน่งครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ครูที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เว็บไซต์ http://chaiwbi.com
   
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP