คำแนะนำวิธีใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

      1. แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้เพื่อการศึกษา
      2. การเรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนด จึงะประสบความเร็จ
    3. ขั้นตอนการเรียน

            3.1อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าใจ   ก่อนทำการเรียนในบทเรียน รวมทั้งศึกษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
            3.2 คลิกเข้าสู่ หน่วยการเรียนรู้
            3.3 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
            3.4 คลิกเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ
            3.5 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test) ในหน่วยการเรียนรู้ที่กำลังจะเรียน
            3.6 เข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ (Learning)
            3.7 ทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ในหน่วยการเรียนรู้ที่เรียนจบแล้ว
            3.8 ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) เมื่อเรียนจบบทเรียนทั้งหมดแล้ว
การทำแบบทดสอบ เมื่อทำเสร็จให้คลิก ตรวจคำตอบ โปรแกรมจะคำนวณคะแนนที่สอบโดยอัตโนมัติ

      4. การทำแบบทดสอบก่อนเรียน(Pre-test) เป็นการวัดระดับความรู้เดิมที่มีอยู่ ดังนั้น ถ้าผู้เรียนทำแบบทดสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ให้ตอบผิดๆ ไปก็ได้ จากนั้นโปรแกรมจะทำการคำนวนคะแนนใหโดยอัตโนมัติ
      5. เมื่อเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้แล้ว(Learning) ให้เรียนตามลำดับจากเมนู และเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ให้ออกจากบทเรียน เพื่อทำแบบทดสอบ หลังเรียน (post-test) โปรแกรมจะคำนวณคะแนนใหโดยอัตโนมัติ

      6. หากต้องการสืบค้นข้อมูลในเมนู เมื่อต้องการ จะหาความรู้เพิ่มเติม เช่น การสืบค้นข้อมูลการเรียน และข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจาก Search Engine ทั่วโลก ก็สามารถให้เมนูสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   

SITEMAP