วัดหนองโรง

          

            วัดหนองโรง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ บ้านหนองโรง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๗๐ ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือยาว ๕ เส้น ๓ วา ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศใต้ยาว ๖ เส้น ๘ วา ติดต่อกับที่ของนายเก็ก ทิศตะวันออกยาว ๗ เส้น ๔ วา ติดต่อกับทางสาธารณะ ตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๕๓๓ มีที่กรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๗๔ ไร่ ๑๘ ตารางวา ตาม น. ส. ๓ เลขที่ ๕๓๑,๕๓๒,๙๒๐ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ เป็นอุโบสถหลังเก่า ศาลาการเปรียญกว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างด้วยไม้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ หอสวดมนต์กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น กุฎีสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถเนื้อทองเหลืองผสมสัมฤทธิ์ วัดหนองโรง สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาฦณ พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้มีนามชื่อตามบ้าน แต่เดิมนั้นมีแหล่งน้ำ มีลักษณะเป็นหนองใหญ่มีต้นสำโรงอยู่ริมหนองน้ำ ชาวบ้านเรียกว่า หนองสำโรง เมื่อแรกสร้างวัดก็เรียกว่า “วัดหนองสำโรง” ต่อมาได้กลายมาเป็น วัดหนองโรง

            โบสถ์ 100 ปีี ณ วัดหนองโรงหมู่8มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านโดยรอบศรัทธาและให้ความเคารพมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่า กล่าวคือ พระอุโบสถเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 150 ปี แต่ก็ยังคงสภาพของความเป็นพระอุโบสถอยู่ แต่เนื่องด้วยกาลเวลาทำให้สภาพของพระอุโบสถทรุดโทรมผุพัง (เนื่องจากเป็นพระอุโบสถไม้) หลงเหลือแต่เพียงพระพุทธรูป (พระประธาน) องค์ใหญ่ ตั้งอยู่ในพระอุโบสถ และซากปรักหักพังส่งผลให้บรรยากาศดูลึกลับวังเวง เงียบสงัด จนได้ยินแม้แต่เสียงใบไม้กระทบกัน เสียงลมพัดผ่านร่างกาย เสียงตุ๊กแกร้อง ตุ๊กแก...ตุ๊กแก สลับกับเสียงจิ้งหรีดเรไรกระซิบกระซาบกันอยู่ใต้ขอนไม้ ชาวบ้านหนองโรงต่างพากันทำนุบำรุงเพื่อให้พระอุโบสถยังคงสภาพเดิมให้มากที่สุดเพราะพวกเขาเคารพศรัทธา และมีจิตสำนึกที่จะรักษามรดก   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   

SITEMAP