บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การคายน้ำและการลำเลียงสารอาหาร แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
 
            ก่อนเรียนให้ทำ แบบทดสอบก่อนเรียน
 
 
            เมื่อเรียนจบแล้วให้ทำ แบบทดสอบหลังเรียน
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP