:: กลับสู่หน้าหน่วยการเรียน ::
ตัวชี้วัด
ประวัติความเป็นมา
ประชากร
เศรษฐกิจ
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
 

เศรษฐกิจ

     1.เกษตรกรรม พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80เป็นพื้นที่การเกษตรโดยผลผลิตที่ได้ มีทั้ง ข้าว ข้าวโพด ฝรั่ง มะลิ ผักสวนครัวต่างๆรวมทั้ง อ้อย ซึ่งปลูกกันมาก เพราะมีโรงงานน้ำตาลตั้งอยู่ในพื้นที่ข้างเคียง

     2.พาณิชยกรรม หรือการค้าขาย ร้านค้าส่วนใหญ่เป็นร้านค้าปลีก ทั้งสินค้าอุปโภค-บริโภค และรวมถึงของสดทั้งผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ที่ใช้ในการประกอบอาหารโดยในเขตเทศบาลเรามีโรงฆ่าสัตว์ที่มีมาตราฐานสะอาด สะดวกและปลอดภัย กับผู้บริโภคทั้งนี้ร้านค้าส่วนใหญ่จะมีหนาแน่นบริเวณสองข้างทางบนถนนสายเก้าเลี้ยวพัฒนาโดยทิศทางการลงทุนในพื้น ที่นั้นเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมการค้าขายสินค้าทางการเกษตร ปุ๋ย ยาและเครื่องมือต่างๆน่าจะยังไปได้ดีและ ธุรกิจก่อสร้างเพื่อรองรับความเจริญในอนาคต เพราะในพื้นที่ยังสามารถพัฒนาความเจริญได้อีกมาก

     3.อุตสาหกรรมครัวเรือน ส่วนใหญ่จะเป็นการแปรรูปสินค้าด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น ยารักษาโรค แผนโบราณจากสวนป่าสมุนไพร การทำน้ำผลไม้จากสวนผลไม้ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้

   
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP