:: กลับสู่หน้าหน่วยการเรียน ::
ตัวชี้วัด
ประวัติความเป็นมา
ประชากร
เศรษฐกิจ
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
 
ตัวชี้วัด

          1. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน
          2. มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ

สาระสำคัญ
        เศรษฐกิจแบ่งแแกเป็น3 ประเภท 1.เกษตรกรรม 2.พาณิชยกรรม 3.อุตสาหกรรมครัวเรือน ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความสำคัญและเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้
          อธิบายเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของชาวตำบลเก้าเลี้ยวได้

จุดประสงค์นำทาง
          1. บอกความหมาย ความสำคัญและประวัติความเป็นมาของชาวตำบลเก้าเลี้ยวได้
          2. จำแนกประเภทของสถานที่ต่างๆได้

   
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP