สถานศึกษา

          ตำบลนครสวรรค์ตกนับเป็นตำบลที่มีสถานศึกษามาก และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
1.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
2. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
3. โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
4. โรงเรียนมารีวิทยา
5. โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7. มหาวิทยาลัยภาคกลาง
8.โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

   
         
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP