ลักษณะภูมิประเทศ

          ลักษณะสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่าน โดยเฉพาะตอนกลาง ของอำเภอ ส่วนพื้นที่ด้านตะวันออกจะมีสภาพเป็นที่ลุ่ม คือ   บึงบอระเพ็ด เป็นแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ทางธรรมชาติ ด้านเหนือของอำเภอเป็นที่ราบเหมาะแก่การทำนา ด้านใต้เป็นภูเขา จนถึงเขตอำเภอพยุหะคีรี
สภาพภูมิอากาศ
          ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
          ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม
          ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
          ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุด 31.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14.6 องศาเซลเซียส
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน
โดยทั่วไปของอำเภอเมืองนครสวรรค์ จากการเป็นที่ตั้งของเมืองศูนย์กลางความเจริญ ระดับภาค โครงสร้างอาชีพของประชากรจึงมีหลากหลาย เป็นแหล่งจ้างแรงงาน ทั้งใน ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐบาลแต่ฐานเศรษฐกิจ สำคัญของ อำเภอเมืองฯ ขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว พืชไร่ อีกทั้งยังเป็นตลาดกลาง ซื้อขาย ข้าวเปลือกใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในนาม “ท่าข้าวกำนันทรง” สำหรับอาชีพนอก ภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การค้าขาย และรับจ้างเป็นอาชีพรองลงมา ส่วนอาชีพด้าน อุตสาหกรรมจะมีน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ประเภทอุตสาหกรรม เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร และอุตสาหกรรมบริการ โดยผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่น
ประวัติตำบลหนองกรด
          ตำบลหนองกรดเป็นตำบลดั้งเดิมมิได้แยกจากตำบลอื่นใด ซึ่งเดิมในหมู่บ้านหนองกรด มีลักษณะเป็นหนองน้ำกว้างใหญ่ และมีต้นกรดขึ้นอยู่กลางน้ำ มีชาวบ้านอาศัยอยู่รอบ บริเวณหนองน้ำนั้นเป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อว่า บ้านหนองกรด เมื่อมีการประกาศจัดตั้งตำบล จึงได้ชื่อ “ตำบลหนองกรด” มาจนถึงปัจจุบัน

ประชากร
          ประชากรทั้งสิ้น 15,236 คน แยกเป็นชาย 7,343 คน หญิง 7,893 คน จำนวน 3,893 ครัวเรือน ครัวเรือนมีความหนาแน่นเฉลี่ย 121 คน / ตารางกิโลเมตร โดยราษฎรส่วนใหญ ่มีบ้านเรือน คงทนถาวร และได้รับการประกาศเป็นหมู่บ้าน สุขภาพดีถ้วนหน้าทุกหมู่บ้าน

 
   
         
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP