วัดศรีอุทุมพร

ประวัติเดิมของวัดศรีอุทุมพร
          วัดศรีอุทุมพร ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 9 บ้านวังเดื่อ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงค์มหานิกาย ภาค 4 มีที่ดินในการตั้งวัดเนื้อที่จำนวน 16 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวามีอาณาเขต ทางด้านทิศเหนือยาว 96 วา จดถนนสาธารณะทิศใต้ยาว 96 วา ยาวจดลำคลองดงตะแวน ทิศตะวันออกยาว 34 วา ยาวจดที่ของนายนำ เหลาเขตกิจ ทิศตะวันตกยาว 94 วา ยาวติดที่นายกึ้น เกษวิริยะการ
          พื้นที่ที่ตั้งวัดนี้เป็นที่ราบลุ่ม สภาพแวดล้อมเป็นที่นาและมีหมู่บ้านล้อมรอบ อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2493 ศาลาการเปรียญ กว้าง 22 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 กุฏิสงฆ์จำนวน 4 หลัง
           วัดศรีอุทุมพร สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2485 โดยมีพระครูจ้อย จนฺทสุวณฺโณ ดำเนินการและปกครองวัดมาตั้งแต่แรกเริ่มสร้างวัดชาวบ้านมักจะเรียกว่า “วัดวังเดื่อ” ตามชื่อบ้านมาแต่เดิมได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 มีพระภิกษุสงค์อยู่จำพรรษาปีละประมาณ 13 รูป สามเณรประมาณ 4 รูป
         เจ้าอาวาสมีนามว่า “พระครูจ้อย จนฺทสุวณฺโณ” ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2485 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาหลวงพ่อจ้อย ได้ซื้อที่ดินของ นางสาวสุพรรณี นางสาวราตรี เกษวิริยะการ เพิ่มอีก 6 ไร่ 3 งาน 27 ตาราวา เมื่อประมาณปี 2539 ได้รับโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 ได้มีการจัดสร้าง อาคารเสนาเสนะต่างๆ ขึ้นอีกมากมายจนในปัจจุบันได้มีอาคารเสนาเสนะต่างๆ ดังต่อไปนี้
         1. พระอุโบสถ 1 หลัง
         2. ศาลาการเปรียญ 1 หลัง
         3. กุฏิสงฆ์ 6 หลัง
         4. โรงเรียนพระปริยัติธรรม 1 หลัง
         5. ศาลาธรรมสังเวช 1 หลัง
         6. ฌาปนสถาน (เมรุ) 1 หลัง
         7. หอสวดมนต์ 1 หลัง
         8. หอระฆัง 1 หลัง
และในปัจจุบันทางวัดได้กำลังทำการจัดสร้างมณฑปและหอไตร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 12 ล้านบาทเศษ อยู่ในขณะนี้ และนี่ก็คือประวัติของ "วัดศรีอุทุมพร" พอเป็นสังเขป

ประวัติ หลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพรตำบลหนองกรด อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
          นามเดิม จ้อย (ภาษาลาวพื้นบ้านเรียกว่า “จ่อย” แปลว่า ผอม)
ฉายา จนฺทสุวณฺโณ นามสกุล ปานสีทา
วัด ศรีอุทุมพร หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
ชาติภูมิ ตำบลพรวงสองนาง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ชาติกาล วันอังคารที่ 9 เมษายน 2456 (ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู) เป็น บุตรคนที่ 2 ของนายแหยม – นางบุญ ปานสีทา มีพี่น้องรวม 6 คน
หญิง 3 คน ดังนี้ คือ
          1. นางทองดี (ถึงแก่กรรมแล้ว)
          2. พระครูจ้อย หรือ หลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ
          3. พระภิกษุสิงห์ (มรณภาพแล้ว)
          4. นางแต๋ว (ถึงแก่กรรมแล้ว)
          5. นางหนู เหล่าเขตกิจ
          6. พระภิษุสุเทพ (มรณภาพแล้ว)
วิทยฐานะ พ.ศ. 2470 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 
   
         
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP