ศักยภาพของตำบลหนองกรด
                    ตำบลหนองกรดเป็นตำบลขนาดใหญ่  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สภาพสังคมเป็นสังคมกึ่งชุมชนเมืองกึ่งชนบท  มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งสายหลังพาดผ่าน คือ ถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นถนนหลักที่ใช้ในการเดินทางผ่าน เข้าสู่ภาคเหนือของประเทศไทย ทำให้ชุมชนบริเวณที่อยู่สองฝากฝั่งถนนสายหลัก มีความเจริญสูงกว่าชุมชนที่อยู่ในเขตอื่น ๆ ในตำบลหนองกรดนี้ เป็นตำบลที่มีศักยภาพที่ดีมาก ซึ่งเป็นตำบลที่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่คือ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มีวัดศรีอุทุมพร ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือและมีชื่อเสียง มีสถานที่ท่อง เที่ยวคือเขาถ้ำบ่อยา ถ้ำธารทิพย์ และวนอุทยานเขาหลวง ซึ่งยังไม่มีการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้สูงสุดได้ เนื่องจาก ยังไม่มีความแพร่หลายในเรื่องการประชาสัมพันธ์ และความร่วมมือของ ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งผู้นำชุมชนต่าง ๆ ยังมิได้มีการมองเห็นศักยภาพที่มีอยู่ ด้วยขนาด พื้นที่ของตำบลที่มีขนาดใหญ่  รวมทั้ง ที่ตั้งที่ดี ตำบลหนองกรด จึงสามารถที่จะพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก ในส่วนของเขาถ้ำบ่อยา และ วัดศรีอุทุมพร ซึ่งการเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวนี้ ทำให้เกิดโอกาส ในการตั้งศูนย์ แสดง สินค้า OTOP ประจำตำบล เพื่อเป็นการสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับตำบลหนองกรด ทั้งในด้านการเกษตรกรรมเนื่องจากพื้นที่ในชุมชนกึ่งชนบท ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ดี มีความพร้อมในด้านดินน้ำ และทรัพยากรต่างๆ ถ้าเกิดความร่วมมือกันในด้านการเกษตร ซึ่งมีการอบรม และพัฒนาศักยภาพในด้านการเกษตร และมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างความแข็ง แกร่งในการเข้าถึงตลาดโดยไม่ผ่านคนกลางทางการตลาด เช่นการรวมกลุ่มในด้านสหกรณ ์ขนาดใหญ่ทั้งตำบล การจัดตั้งโรงสีชุมชน ก็จะทำให้เกิดศักยภาพที่ดี สร้างผลตอบแทน แก่เกษตรกร
 
   
         
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP