ความเป็นมา

อำเภอหนองบัว (NONGBUA)

          ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากตัวจังหวัดตามเส้นทางสายหนองบัว-ชุมแสง ประมาณ 70 กิโลเมตร เดิมอำเภอหนองบัว ได้แยกออกมาจากบางส่วนของอำเภอชุมแสง อำเภอท่าตะโก และอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองบัว เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2491 ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอหนองบัว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2499

 

ภูมิประเทศ

          อำเภอหนองบัว มีพื้นที่การปกครอง 978 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 611,250 ไร่ โดยทางทิศตะวันออกของอำเภอ เป็นที่ราบสูงดินดำ เหมาะแก่การทำพืชไร ทางทิศตะวันตกของอำเภอเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำนา

 

คำขวัญอำเภอ

          หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมากมี ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือหนองบัว

ท้องที่อำเภอหนองบัวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

          • เทศบาลตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองบัวและตำบลหนองกลับ
          • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว)
          • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกลับ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว)
          • องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธารทหารทั้งตำบล
          • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยร่วมทั้งตำบล
          • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยถั่วใต้ทั้งตำบล
          • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยถั่วเหนือทั้งตำบล
          • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ทั้งตำบล
          • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งทองทั้งตำบล
          • องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังบ่อทั้งตำบล

   
     

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP